Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu | e-shopu

**Článek I.**
**Vymezení pojmů**

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Basileus Transport s.r.o. se sídlem Antala Staška 511/40, Praha – Krč, 140 00. IČO: 21348740.
  2. Prodávajícím je Basileus Transport s.r.o. se sídlem Antala Staška 511/40, Praha – Krč, 140 00.
  3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.androrganics.cz je ANDRORGANICS s.r.o. se sídlem Štefánikova třída 87/96, 94901 Nitra.
  4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil závaznou objednávku. Pro účely zákona, zejména zákona č. 102/2014 Z.z., se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
  5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.
  6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu a tato není nulová).
  7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace, jakož i telefonické komunikace, pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.
  8. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti, se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci, pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

**Článek II.**
**Cena**

 1. Všechny uváděné ceny při zboží a službách jsou konečné, včetně 21 % DPH.
  2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v okamžiku provedení nákupu.

**Článek III.**
**Objednávka**

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odesláním prodávajícímu. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
  2. Kupující odesláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
  3. Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generován a odeslán informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka kupujícího ke zpracování. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
  4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslaná na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl ve své objednávce, s informací, v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická zpráva prodávajícího, kterou se objednávka kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje, je odmítnutí objednávky kupujícího.
  5. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část v termínu na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí, např. z důvodu, že zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které není možné realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat, o čemž kupujícímu pošle e-mail. Rovněž má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, např. nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávnou resp. neexistující adresu. Pokud kupující zaplatil zálohu, je povinen prodávající ji vrátit do 14 dní.
  6. Při objednávkách za velkoobchodní ceny pro velkoobchodní partnery NEPLATÍ AKČNÍ CENY, AKCE!

**Článek IV.**
**Platební podmínky**

 1. Za zboží a služby v e-shopu lze platit následujícími způsoby:
  a) platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží v hotovosti nebo platební kartou),
  b) platba převodem na náš bankovní účet – platba předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet.
  Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
  2. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
  a) sleva z ceny za registraci do e-shopu,
  b) sleva za opakovaný nákup,
  c) sleva na základě slevového kupónu.
  Poskytované slevy nelze kumulovat.

**Článek V.**
**Dodací podmínky**

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodli jinak nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
  2. Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností co nejdříve.
  3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek.
  4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod, jakož i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
  5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
  6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
  - kurýrní společnosti BASILEUS.

**Článek VI.**
**Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb**

 1. Při platbě předem na náš bankovní účet s doručením na území ČR si za dopravní náklady účtujeme:

Ceny za doručení balíku na rok 2024:

Balíky jsou v rámci ČR doručovány kurýrní společností BASILEUS.

Kurýrní společnost BASILEUS:

- Při nákupu nad 2000kč: doručení ZDARMA.
- Při nákupu do 2000kč: doručení kurýrem 79kč vč DPH.
- Dobírka: 23kč s DPH.

 1. Objednávku můžete uhradit převodem na náš bankovní účet:

Vedený u KB 131-2451180257/0100

- Pokud si zvolíte převod na náš účet, objednávku odešleme až po přijetí platby. Může to trvat 1-3 pracovní dny v závislosti na zpracování plateb v bance.
- Objednávku můžete uhradit kurýrovi v hotovosti při převzetí zboží nebo platební kartou.
- Při způsobu platby na dobírku je poplatek ve výši 23kč.
- Balné neúčtujeme.

 1. Při platbě předem na náš bankovní účet s možností osobního odběru.
  - Při osobním odběru se poštovné neúčtuje.
 2. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb, jakož i cenách za tyto služby.
  5. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné, kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započteno v objednávce.

**Článek VII.**
**Převod vlastnického práva**

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem jeho úplného zaplacení v hotovosti nebo převodem na účet a převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce.

**Článek VIII.**
**Storno kupní smlouvy**

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku, podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.
  2. Prodávající může objednávku stornovat v případě chybného nacenění zboží, tehdy má prodávající právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě dojde ze strany prodávajícího ke stornování objednávky, popřípadě jiné oznámení, z něhož bude jasné, že prodávající od smlouvy odstupuje.

**Článek IX.**
**Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele**

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se uplatňuje odst. 2 nebo 3 Zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
  2. Spotřebitel je povinen, pokud chce toto právo využít, doručit písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně nejpozději poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího během jeho provozních hodin nebo toto odstoupení podat k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech, případně takové uplatnění práva je možné uplatnit i ve formě zápisu na jiném trvalém nosiči. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu se všemi dokumenty – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací k zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení (§ 10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si pro vlastní potřebu vyhotovili kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit minimálně údaje s označením „*“ – hvězdičkou. [Odstoupení od kupní smlouvy]
  3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzata.
  4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z. z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.
  5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva ztrácí účinnost a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Prodávající upozorňuje, že v případě, že bude zboží, u něhož spotřebitel odstoupil od kupní smlouvy, vráceno poškozené, nadměrně opotřebené, neúplné, bez doprovodné dokumentace (originální doklad o koupi, záruční list, návod k použití apod.), případně bez dárků poskytnutých se zbožím, prodávající si bude takto vzniklou škodu uplatňovat vůči spotřebiteli, a to případně i soudní cestou prostřednictvím právního zástupce. Prodávající upozorňuje, že před každým odesláním zboží provádí a dokumentuje úplnost a neporušenost zboží.
  6. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Z.z.
  7. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

**Článek X.**
**Práva a povinnosti smluvních stran**

 1. Za smluvní strany se považuje prodávající a kupující.
  2. Kupující je povinen:
  a) převzít objednané zboží,
  b) zaplatit za převzaté zboží dohodnutou cenu prodávajícímu,
  c) zkontrolovat neporušenost obalu, resp. i samotné zboží při jeho přebírání.
  3. Prodávající je povinen:
  a) dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a za dohodnutou cenu,
  b) spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží, jako

např. fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

**Článek XI.**
**Ochrana osobních údajů**

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
  2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z. z.
  3. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Rovněž všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
  4. Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ustanovení § 19 a násl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel, a to konkrétně:
  a) právo na informace, které je plněno tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve vašem právu domáhat se, jakým způsobem a na jaké účely jsou vaše údaje zpracovávány, přičemž tuto požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail,
  c) právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou neaktuální,
  d) právo na výmaz osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
  e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě, že se domníváte, že osobní údaje byly zpracovány v rozporu se zákonem,
  f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,
  g) právo na přenositelnost osobních údajů,
  h) právo podat podnět k dozorovému orgánu ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům.
  5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem řádného vyřízení vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází k zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy, jakož i účtování v účetnictví.

**Heureka / Pricemania**
**UPOZORNĚNÍ:**

 1. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Overené zákazníkmi, společnost Heureka Shopping, s. r. o. se sídlem Karolínská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk se službou Hodnocení obchodu, společnost Pricemania s. r. o., se sídlem Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovával jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.

**Cookies**
**UPOZORNĚNÍ:**

 1. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase, jak dlouho stránky prohlížíte, a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům vám můžeme nabídnout kvalitnější služby. Proto tyto soubory považujeme za náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. YouTube, Google apod.
  8. Soubory cookies si můžete kdykoli smazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Pokud chcete odmítnout sbírání souborů cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

**Informační systém e-mailového marketingu**
**UPOZORNĚNÍ:**

 1. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
  10. Osobní údaje pro účely e-mailového marketingu v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytovány na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
  11. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto údaje okamžitě smažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany již poskytnuté osobní údaje nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

**Článek XII.**
**Náhrada škody při nepřevzetí zboží**

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku), pokud kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svou povinnost uvedenou v čl. X bod 2 písm. a), podle které je kupující povinen převzít objednané zboží.
  2. Při určení výše náhrady škody prodávající bere v úvahu především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky, a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
  3. Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo pouze částečně.

**Článek XIII.**
**Závěrečná ustanovení**

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek se celý proces nákupu řídí těmi všeobecnými obchodními podmínkami, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
  2. Neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
  3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.
  4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk.
  5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím, jakož i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
  6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Česká obchodní inspekce (www.čoi.cz) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (http://www.mhsr.cz/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
  7. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich neoddělitelných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., jakož i zákona č. 513/1991 Z. z.
  8. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.
  9. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich neoddělitelných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. ledna 2023. - aktualizovat při spuštění.
  10. Všechny naše ceny jsou konečné, v korunách českých (Czk) a včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a případné dobírky, která se zobrazí až v poslední fázi objednávky tzv. košíku podle vašeho výběru. Výsledná cena objednávky v případě platby v hotovosti je zaokrouhlována podle platné legislativy.

Pokud během objednávky dojde k zneužití údajů (osobních nebo firemních), popřípadě platební karty, můžeme takovou objednávku zrušit.

10.1. Mohou nastat případy, kdy dojde k chybnému uvedení ceny zboží. Takovými případy jsou zejména, nikoli však výlučně:

 1. cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží),
  2. cena souvisejících služeb jako doprava, pojištění, prodloužená záruka apod., je zjevně nesprávná,
  3. v ceně zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic, nebo
  4. sleva na zboží přesahuje 50 % bez toho, aby zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce.

10.2. V těchto případech si vyhrazujeme právo smlouvu neuzavřít, popřípadě od takové smlouvy odstoupit i po tom, co jste již obdrželi e-mail potvrzující objednávku. O takovém kroku vás musíme bezodkladně informovat.

**Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)**
**neoddělitelná součást všeobecných obchodních podmínek**

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím spotřebitele.
  2. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak, a postupuje se v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a občanským zákoníkem a těmito reklamačními podmínkami. Pokud si kupující objednal použitou věc a byl o tom kupující informován, záruční doba je 12 měsíců. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.
  3. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně, v den jeho převzetí.
  4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.
  5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:
  a) k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
  b) nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným, než bylo uvedeno v návodu k použití,
  c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží podle návodu,
  d) zanedbáním péče a údržby o zboží,
  e) poškozením zboží nadměrným zatěžováním,
  f) používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
  6. Ze zodpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelných pohromách.
  7. Odpovědnost za vady se také nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci, dobu její minimální trvanlivosti nebo dobu spotřeby, která může být omezena na kratší čas. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží, pokud takovému označení zboží podléhá.
  8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu uvedenou níže, avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží, a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o koupi.
  9. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (nikoli formou e-mailu).

 

 

Zpět do obchodu